LALATAT BLOG

Read our articles

By Lance King Lessons from Covid19 If you are a parent, what did you learn through the lockdown? That parents make terrible teachers? That teachers must be the most tolerant

Hãy cho họ vài phút để hỏi và trả lời câu hỏi về nhận thức giác quan của họ và giúp đỡ lẫn nhau, nhận thức rõ hơn về tất cả thông tin mà chúng ta có thể nhận được thông qua từng giác quan và cảm xúc của mình.

Di chuyển lên đầu